Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

 

           На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед №РД 73 /20.02.2019 год.

 

О Б Я В Я В А М:

 

Публичен търг с тайно наддаване за  отдаване под наем на следният обект  – частна общинска собственост, а именно:

1/стая 21.90 кв.м. ведно със съответните идеални части от общите части

на сградата /7.88 кв.м./

находяща се  на 2-ри етаж от общежитие /бивше училищно общежитие/, на три етажа, със ЗП 333.5 кв.м. и РЗП 999.15 кв.м., находящо се в село Сирищник, община Ковачевци, област Перник, построено  в имот с планоснимачен №164, квартал 13 по  плана  на селото, одобрен със заповед №ІІІ-428/06.08.1980г. с площ от 4580 кв.м. съгласно АЧОС№ 196/20.04.2012 год. за срок от 2 /две/ години, при начална месечна наемна цена, както следва:

1/ стая 24.90 кв.м.- /17.86 лева/седемнадесет лева и 86 стотинки/

Публичният търг с тайно наддаване да се проведе на  26.03.2019 г. от 10.30 часа за в заседателната зала на Община Ковачевци.

Тръжна документация може да се закупи всеки работен ден до 16.00 часа на 25.03.2019 /включително/

Цена на комплект тръжна документация в размер на 20.00 лева/двадесет лева/ без ДДС платима в касата на “ Местни данъци и такси “ в Община Ковачевци.

Депозит за участие в търга е в размер на 30% от тръжната цена внесен в касата на Община Ковачевци до 16.00 часа на 25.03.2019 год./включително/

Срок за приемане на заявленията за участие до 16.00 часа на 25.03.2019 г . /включително/

Заявленията за участие в търга се приемат в деловодството на Община Ковачевци всеки работен ден в посоченият по – горе срок.

 

 

 

Телефон за контакти: 0889 74 75 79