Обяви »

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

           На основание  чл.77, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед №РД-75/20.02.2019 год.

 

 

О Б Я В Я В А М:

 

Публичен търг с тайно наддаване за  отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на следните помещения:

 

1/ Помещение 1, с площ от 102 кв.м., част от масивна сграда на един етаж със ЗП от 240 кв.м. изградена в УПИ VIII кв.21, по плана на село Лобош, община Ковачевци

2/Помещение 2, с площ от 72 кв.м., част от масивна сграда на един етаж със ЗП от 240 кв.м., изградена в УПИ VIII кв.21 по плана на село Лобош, община Ковачевци

 

С начална тръжна месечна наемна цена, както следва:

 

1/Помещение 1 с площ 102 кв.м. * 1 .00 лева=102.00 лева без ДДС месечна наемна цена

2/Помещение 2 с площ 72 кв.м. * 1 лева= 72.00 лева без ДДС месечна наемна цена

 

 

Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на  27.03.2019 г. от 10.00 часа за помещение по т.1 и 11.00 часа – за помещение по т.2 в заседателната зала на Община Ковачевци, област Перник.

 

Тръжната документация за всяко едно от помещенията може да се закупи всеки работен ден в деловодството на община Ковачевци до 26.03.2019 г. до 16.00 часа.

 

Цена на един комплект тръжни документи е в размер на 20 лева без ДДС, платима на касата на “Местни данъци и такси” в община Ковачевци, за всеки един от обектите.

 

Депозита за участие в търга е в размер на 30% от началната месечна тръжна цена, за всяко едно от помещенията, вносима в касата на община Ковачевци до 16.00 часа на 26.03.2019 г. /включително/.

Срок за приемане на заявленията за участие до 16.00 часа на 26.03.2019 г. /вкл/ в деловодството на Община Ковачевци.

 

 

 

 

Телефон за контакти: 0889 74 75 79