Обяви » Заповед № РД 64/15.02.2019 г.

За изменение на ПУП  – План за регулация и застрояване в УПИ І-042031, кв.113 по действащия регулационен план на с.Ковачевци

SKM_C25819022014461

SKM_C25819022014470

SKM_C25819022014471