Обяви » Заповед № РД 66/15.02.2019 г.

Изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ  VІІІ-за социални дейности и УПИ ІХ, кв.39 по действащия регулационен и кадастрален план на с.Сирищник

SKM_C25819022014490

SKM_C25819022014491