Обяви » Заповед № РД 65/15.02.2019 г.

За одобрение на проект за изменение на ПУП – план за регулация и застрояване в обхвата на кв.29, с.Егълница, община Ковачевци и касае изменение на западната регулационна линия по кадастралната карта на ПИ 160.

SKM_C25819022211120

SKM_C25819022211110