Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

5/05.03.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява, че е изработено попълване на имот с нов пл.№2 и попадащите в него сгради по кадастралния план на с.Егълница, махала „Клинчарска”, община Ковачевци, с възложител: Роска Танчева.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изготвеното изменение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

                                                                                Община Ковачевци