Актуална тема »

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОВАЧЕВЦИ

 

 

 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

 

От: Венцислав Тодоров- Председател на Общински съвет – Ковачевци

 

 

Относно: Промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ковачевци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 -2019 година

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Целта на настоящото предложение е промяна на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ковачевци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015-2019 година, в частта за възнаграждението на председателя на Общински съвет – Ковачевци, в съответствие със Закона за местното самоуправление и местната администрация.

 

Действащ текст към настоящия момент:

Чл.18. (1) Председателят на общинския съвет получава основно месечно възнаграждение в размер на 65 на сто от месечното възнаграждение на кмета на общината. Председателят има право на допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит.

С настоящото предлагам, размерът на основното възнаграждение на  председателя на общински съвет за един месец, да бъде 60 на сто от месечното възнаграждение  на кмета на общината.  Председателят има право на допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит.

Настоящата докладна записка, заедно с мотивите за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ковачевци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 -2019 година, съответно доклада и предварителната оценка на въздействието по чл. 20 от Закона за нормативните актове, да се качат на официалния сайт на Община Ковачевци и копие да бъде поставено на видно място в сградата на Общината, като съгласно чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, поради възникнала необходимост от приемане на промените, на заинтересованите лица се предоставя  възможност за предложения и становища по проекта, считано от 07.03.2019г. Последните могат да бъдат депозирани в Общински съвет Ковачевци или на е-mail  адрес: oba_kovachevtsi@abv.bg                  .

Мотивите на основание чл.28 от Закона за нормативните актове, които налагат промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ковачевци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 -2019 година, са следните:

 

І. Причините, които налагат приемането:

 

Причините, които налагат приемането на изменението  на Правилника, са законовите разпоредби в Закона за местното самоуправление и местната администрация,  съгласно  които в чл. 26 ал. 1 се казва, че размерът на възнаграждението на председателя на общинския съвет не може да надвишава 90 на сто от възнаграждението на кмета на общината. При сега действащия текст на Правилника, възнаграждението на председателя надвишава 90 на сто от възнаграждението на  кмета.

ІІ. Целите, които се поставят:

Привеждане на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ковачевци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 -2019 година,  в съответствие със  Закона за местното самоуправление и местната администрация, в частта за възнаграждение на председателя на общинския съвет.

ІІІ. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: 

За прилагане на  измененията в Правилника е необходимо разходването на бюджетни средства.

ІV. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

Съответстващ подзаконов нормативен административен акт на нормативен административен акт от по-висока степен.

            V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Във връзка с чл. 28, ал. 2, т.5 от Закона за нормативните актове, предложеният проект не противоречи  на европейското законодателство.

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет – Ковачевци, да приеме следното решение:

На основание чл. 21, ал. 2 и ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 15 от Закона за нормативните актове и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс

 

 Р Е Ш И:

 

1.Приема изменение в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ковачевци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015-2019 година, както следва:

Чл. 18 (1) се изменя така:

Председателят на общинския съвет получава основно месечно възнаграждение в размер на 60 на сто от месечното възнаграждение на кмета на общината. Председателят има право на допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит.

2. Промените влизат в сила считано от 01.01.2019г.

 

ВЕНЦИСЛАВ ТОДОРОВ

Председател на Общински съвет – Ковачевци

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общински съвет Ковачевци уведомява всички заинтересовани лица, че е подготвен проект на изменение Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ковачевци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 -2019 година.

На основание чл.26,ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ и във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в срок от 30 дни от публикуването на настоящото съобщение, считано от 07.03.2019г. Последните могат да бъдат депозирани в Общински съвет Ковачевци или на е-mail  адрес: oba_kovachevtsi@abv.bg

МОТИВИ:

 

   1. Изменението е мотивирано и  целта е привеждане на  Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ковачевци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 -2019 година,  в съответствие със  Закона за местното самоуправление и местната администрация, в частта за възнаграждение на председателя на общинския съвет.

2. За прилагане на  промените не са необходими финансови средства.

3. Актуализирането на Правилника, ще допринесе за синхронизиране  подзаконовия  нормативен акт със Закона за местното самоуправление и местната администрация.

4. Изменението на  Правилника  не противоречи на нормите на Европейския съюз.

Приложения:

1. Доклад, съдържащ частична предварителна оценка на въздействието на нормативния акт.

2. Мотиви за конкретна необходимост от приемане на промяната.

3. Частична оценка на въздействието.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОТИВИ ЗА КОНКРЕТНА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРИЕМАНЕ

      Промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет  – Ковачевци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 -2019 година

 

I. Причини,  които  налагат  приемането  на  изменение  на Правилника.

С Правилника  се уреждат въпросите на организацията и функционирането на Общински съвет – Ковачевци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, статута на общинските съветници и председателя и условията за сдружаване на общината.

Правилникът има за цел да осигури ефективната организация на работата на общинския съвет, неговите комисии и общинските съветници, взаимодействието им с общинската администрация за осъществяване на местното самоуправление.

Изменението е мотивирано от необходимостта  от отстраняване на  противоречие  между Правилника, последващо решение на Общинския съвет за възнаграждението на председателя и  синхронизиране на   подзаконов  нормативен акт със Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При изработването на  промените в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ковачевци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 -2019 година, са спазени принципите за необходимост,  обоснованост,  предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

Принцип на необходимост:  Синхронизиране на подзаконовия нормативен акт със Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът с доклада и мотивите ще бъдат качени на официалния сайт на община Ковачевци за становища и предложения на заинтересованите лица.

Принцип на съгласуване: направено е съгласуване с юрисконсулта на община Ковачевци.

Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност: При изработването на Проекта за изменение  на Правилника е спазена разпоредбата на чл. 18а от ЗНА, както и разпоредбите на глави II и III от ЗНА. Извършена е частична предварителна оценка на въздействието.

II. Цел на изменението: Привеждане на  Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ковачевци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 -2019 година, в съответствие със Закона за местното самоуправление и местната администрация, в частта за възнаграждение на председателя на общински съвет.

III. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата: За прилагане на измененията  на Правилника, е необходимо разходване на бюджетни средства.

IV. Очаквани резултати: Очаквани резултати след приемане на измененията, са актуална нормативна база.

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Предлаганите промени в  Правилника, са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен както и с тези на европейското законодателство.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

 

 

 

 

Институция:                                                     Нормативен акт:

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ                                           Правилник за организацията и

Ковачевци                                                       дейността на Общински съвет – Ковачевци, 

                                                                           неговите комисии и взаимодействието му с 

                                                                           общинската администрация

                                                                           за мандата 2015 -2019 година

 


Дата: 07  МАРТ 2019

 

 

 

 

 

Контакт за въпроси: инж. Николай Милошов

Председател на ПК по НУОСМСРПМС

при Общински съвет- Ковачевци


 Телефон: 0887  21 05 20

 

І. Дефиниране на проблема:

1. Кратко описание на проблема и причините за неговото възникване. Посочват се аргументите, които оправдават нормативната промяна.

По силата на чл.21, ал. 3 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация, общинският съвет приема  Правилник за организацията и дейността на общинския съвет,  неговите комисии и взаимодействието  му с общинската администрация.

Разпоредбата на чл. 18, ал. 1 от Правилника е  в противоречие  с нормата на акт от по- висока степен,  тъй като в чл. 26 ал. 1 от ЗМСМА се казва, че размерът на възнаграждението на председателя на общинския съвет не може да надвишава 90 на сто от възнаграждението на кмета на общината.

При изработването на  промените в Правилника, са спазени принципите за необходимост,  обоснованост,  предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

2. Описва се какви са проблемите в приложението на съществуващото законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на ново. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и ДР-)

Изменението е мотивирано от необходимостта  от  синхронизиране на   подзаконов  нормативен акт със Закона за местното самоуправление и местната администрация.

3. Посочва се дали са изготвени последващи оценки на нормативния акт или анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?

Последващи оценки на въздействието ще бъдат направени след влизането в сила на подзаконовия нормативен акт.

ІІ. Цели: Посочват се целите, които си поставя нормативната промяна по конкретен и измерим начин и график за тяхното постигане.

Привеждане на  Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ковачевци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 -2019 година,  в съответствие с нормативен акт  от по-висока степен-  Закона за местното самоуправление и местната администрация.

ІІІ.   Идентифициране     на    заинтересованите    страни:     Посочете     всички потенциални   засегнати   и заинтересовани страни, върху които предложението ще окаже   пряко   или   косвено   въздействие   (бизнес      в      дадена      област/всички предприемачи,    неправителствени    организации,  граждани/техни  представители, държавни органи, др.).

Преки заинтересовани страни

  1. Общински съвет  -Ковачевци,
  2. Общинска администрация – Ковачевци

 

ІV.  Варианти   на   действие:   Идентифицирайте   основните   регулаторни   и нерегулаторни    възможни варианти на действие от страна на Общината, включително и варианта „без намеса”.

При този нормативен акт не е възможно да бъдат формулирани варианти, различни от вариант „без намеса” и предложеният вариант за приемане на Правилника.

Вариантите са само два – Вариант 1 „Без действие” и Вариант 2 „Приемане на изменението на правилника”. Всякакъв друг междинен вариант би бил неизпълнение на нормативни актове от по-високо ниво.

Вариант за действие 1 „Без  действие”:

При този вариант ще продължи да се наблюдават пропуски при регламентирането на законовата материя.

Вариант за действие 2 „Приемане на изменението на  правилника”:

При този вариант ще бъдат осигурено постигането на определените в т. 2 цели.

 

V. Негативни  въздействия:

 

За Общински съвет – Ковачевци риск от отмяна на  разпоредбата на Правилника, по  съдебен ред и заплащане на съдебни разноски.

 Описва се качествено (при възможност – и количествено) всички значими   потенциални   икономически,   социални,   екологични   и  други негативни въздействия  за  всеки  един  от вариантите,  в т.ч.  разходи  за  идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на действията.

 

VІ. Положителни въздействия: Описват се качествено (при възможност – и количествено) всички значими потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели.

 

Вариант за действие 1 „Без действие”:

Не се наблюдават положителни въздействия при прилагане на вариант за действие 1 „Без действие“.

 

Вариант за действие 2 „Приемане на изменението на  правилника”:

При този вариант ще бъдат осигурено постигането на определените в т. 2 цели.

Няма да има екологични въздействия.

 

 

VІІ. Потенциални   рискове:   Посочете   възможните   рискове   от   приемането на   нормативната промяна, включително възникване на съдебни спорове.

Не са идентифицирани конкретни рискове при реализирането на Вариант 2 „Приемане на изменението на  правилника”.

VІІІ.   Административната тежест:

□    Ще се повиши

□   Ще се намали
 Х  Няма ефект

Идентифицирани са единствено административни разходи по изготвяне и приемане на акта, което е част от предвиденото в  дейността на ангажираните  общински съветници и от правомощията на органите.

Не се създават нови регулаторни режими.  Не се създават нови регистри.

ІХ.  Въздействие върху микро, малки и средни предприятия (МСП):

Актът засяга пряко МСП
Актът не засяга МСП

Х  Няма ефект

 

Проектът не засяга директно МСП.

 

Х.    Проектът на нормативен акт изисква цялостна оценка на въздействието:

□ Да

Х Не

 

ХІ.  Обществени консултации: Обобщете най-важните въпроси за обществените консултации, посочете индикативен график за тяхното провеждането и видовете консултационни процедури.

Най – важните въпроси за обществената консултация са:

В1.: Ясни ли са предложените разпоредби?

В2.: Подходящо ли е нивото на детайлизация за нормативен акт?

В3.: Други предложения и коментари извън зададените в документа теми?

 

Проектът на правилника е представен на заинтересованите страни и ще бъде публикуван в интернет страница на Община Ковачевци.

Справката за отразените становища след обществените консултации ще бъде публикувана на официалната страница на Община Ковачевци.

Приемането на нормативния акт не произтича от правото на Европейския съюз.

12. Подпис на отговорното лице:

Име и длъжност:

инж. Николай Милошов

Председател на ПК по НУОСМСРПМС при Общински съвет- Ковачевци

07  МАРТ 2019г.Подпис:/п/

 

 

 

 

 

 

ОДОБРЯВАМ: (п)

ВЕНЦИСЛАВ ТОДОРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- КОВАЧЕВЦИ

 

Д О К Л А Д

От:  инж. Николай Милошов –  Председател на  Постоянната комисия  по Нормативна уредба, общинска собственост,  местно самоуправление, регионална политика и международно сътрудничество

Относно: Необходимост от приемане на Промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ковачевци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 -2019 година

След извършен преглед на действащият Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Ковачевци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015-2019 година  се установи, че има  необходимост от приемане  на изменение в  текста  на горепосоченият (наричан за краткост Правилника).

Причините за това са следните:

С Правилника се уреждат въпросите на организацията и функционирането на Общински съвет – Ковачевци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, статута на общинските съветници и условията за сдружаване на общината.

Изменението е мотивирано от необходимостта  от синхронизиране на   подзаконов  нормативен акт със Закона за местното самоуправление и местната администрация.   За прилагане на измененията  на Правилника, не необходимо  допълнително разходване на бюджетни средства.

Очаквани резултати след приемане на измененията са актуална нормативна база.

Частичната оценка на въздействието на подзаконовия нормативен акт е извършена Председателя на  Постоянната комисия по Нормативна уредба, общинска собственост,  местно самоуправление, регионална политика и международно сътрудничество, след проведена среща с юрисконсулта на Община Ковачевци.

Предлаганите промени в Правилника са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен,  както и с тези на европейското законодателство.

С уважение,

инж. Николай Милошов

Подпис:/п/