Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

№6/11.03.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява, че е изработена скица-проект за попълване на НУПИ №1 в махала „Клинчарска”,с.Егълница, община Ковачевци, с възложител: Анета Бонева.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изготвеното изменение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци