Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

 

           На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и   Заповед № РД -93/22.03.2019год.

 

О Б Я В Я В А М:

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински земеделски имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ с първоначална годишна наемна цена в размер на:

 

За ниви от I- VII катег.- 13.33 /тринадесет  лева и тридесет и три стотинки/ на декар;

 

Ниви  VIII- X катег.- 12.00 /дванадесет лева / на декар;

 

за срок от една стопанска година /2018-2019 г./ на следните имоти – частна общинска собственост:

 

С. Ракиловци

Имот № Местност

 

НТП Категория Площ/дка
014063 Орнището Из. нива V 21.895
035056 Долни кории Из.нива IV 61.403
036070 Под средни рид Из.нива V 184.230

 

Депозитът за участие в търга е в размер на 30% от годишната наемна цена на имотите,  внесен в касата на община Ковачевци, до 24.04.2019 год. 16.00 часа /включително/

Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 25.04.2019 год. от 10.30 часа в заседателната зала на Община Ковачевци, област Перник.

Оглед на имота, предмет на търга може да се извършва на място, всеки работен ден от 10.00 до 14.00 часа.

Тръжна документация може да се закупи  на касата и получи в деловодството на Община Ковачевци всеки работен ден от 9.00 часа до 16.00 часа до 24.04.2019 год. включително.

Цена на комплект тръжна документация е в размер на 20.00 лева (двадесет лева) без ДДС, платима в касата на “Местни данъци и такси” в община Ковачевци.

Заявленията за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа до 24.04.2019 год. в деловодството на община Ковачевци.

Допълнителна информация относно условията за участие в търга и оглед на имотите може да бъде получена всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа в община Ковачевци или на телефон 0889 74 75 79.

обява търг под наем зем.земи 2019 nivi 2