Актуална тема »

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7,  АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ПРОЕКТ ЗА:

Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 година, както следва:

1.В ЧАСТ ІІ “Прогноза за очакваните  приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост” се променя както следва:

 

Буква “Б” От разпореждане с имоти –общинска собственост

Точка 2. Продажба на земя – 50 940 лева се прибавя сумата 51 250 лева и сумата става

102 190 лв.

Всичко от разпореждане с имоти- общинска собственост  /т.1,2,3,4/ става 126 630 лв.

ВСИЧКО ПРИХОДИ буква “А” и буква “Б“ става 173 630 лева

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

Точка 2.За оценки от независим оценител към 2 100 лева се прибавят 900 лева и за оценки става 3 000 лева

Точка 3. За обявления  към сумата 2 100 лв. се добавя 900 лв. и за обявления става        3 000 лв.

или НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ “ОБШО” става 9 000 лева.

2. В ЧАСТ ІІІ. “ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА”   както следва:

В БУКВА “Б”- “Имоти, които Община Ковачевци има намерение да продаде по ЗОС”, сe  променя  по следния начин:

Нови точки 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16:

 

8. УПИ VIII-за соц. дейности кв.39 с площ 3 131 кв.м. с. Сирищник
9. УПИ I  кв.3 с площ 744 кв.м. с. Лобош
10. УПИ II  кв.3 с площ 629 кв.м. с. Лобош
11. УПИ III  кв.3 с площ 578 кв.м. с. Лобош
12. УПИ IV  кв.3 с площ 649 кв.м. с. Лобош
13. УПИ V  кв.3 с площ 672 кв.м. с. Лобош
14. УПИ VI  кв.3 с площ 626 кв.м. с. Лобош
15. УПИ VII  кв.3 с площ 640 кв.м. с. Лобош
16. УПИ VIII  кв.3 с площ 576  кв.м. с. Лобош