Обяви »


З А П О В Е Д

№ РД 07/03.04.2019 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА,  чл. 53,ал. 1от ЗКИР, чл.129, ал.2 от ЗУТ и т. 3 от Протокол № 3/14.03.2019г. на Общински експертен съвет по устройство на територията

О Д О Б Р Я В А М:

 

 Проект за изменение на ПУП – план за регулация и план за застрояване за УПИ V-детски дом, кв.37 – обособяване на новообразувани УПИ XXXII-1155, XXXIII-1156, XXXIV-494, XXXV-495, 496 и V-497 и нови улици: отклонение от улица О.Т.188а-О.Т.188б-О.Т.188в-О.Т. 208, улица тупик О.Т.188в-О.Т. 188г и улица тупик О.Т.189а-О.Т.189б-О.Т.189в-О.Т.189г по регулационния план на с.Сирищник, Община Ковачевци, област Перник.

С проекта се предвижда  ПИ 1155 и ПИ 1156 по кадастралния план да се урегулират по имотна граница и за същите да се обособяват нов УПИ УПИ XXXII-1155 – за жилищно строителство и нов УПИ XXXIII-1156 – за жилищно строителство в кв.37. За останалата част от УПИ V-497 детски дом се обособяват нови УПИ XXXIV-494, XXXV-495, 496 и V-497. Проектът предвижда обособяване на нови улици: отклонение от улица О.Т.188а-О.Т.188б-О.Т.188в-О.Т. 208, улица тупик О.Т.188в-О.Т. 188г, с дължина 21 м., за УПИ XXXIII- 1156, кв.37 и улица-тупик О.Т.189а-О.Т.189б-О.Т.189в-О.Т.189г, с дължина 55м.

Новообразуваните УПИ са с площи, както следва:

-          XXXII-1155 за жилищно строителство с площ 1890 кв.м.;

-          XXXIII-1156 за жилищно строителство с площ 1000 кв.м.;

-          XXXIV-494  с площ 2379 кв.м.;

-          XXXV-495, 496 с площ 1190 кв.м.;

-          V-497 с площ 1448 кв.м.

Проектът е в съответствие със ЗУТ и според изискванията на Наредба 8 на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените планове.

С проекта за изменение на ПУП – ПЗ се регламентира устройствена зона тип „Жилищна зона – малкоетажно застрояване”. С устройствени показатели:

-          Плътност на застрояване – мах. 40%;

-          Интензивност на застрояване – от 1.2;

-          Озеленена площ – мин. 60 %;

-          Максимална височина на сградите – до 10 м. /3 ет./;

-          Разположение на сградите – свободно застрояване.

Ограничителните линии на застрояване са съобразени с изискванията на чл.35 от ЗУТ.

Настоящата заповед подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на съобщаването й пред Административен съд гр. Перник по реда на АПК.

 

 

………………………………….

Васил Станимиров

Кмет на Община Ковачевци

СМ

SKM_C25819040408400

SKM_C25819040408401