Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

10/05.04.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Общински експертен съвет на преписка за Проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ II-659 и УПИ XVI-659, кв.48 по регулационния план на с.Ковачевци, община Ковачевци, с възложител: Илиана Йовева и Светослав Йовев.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

9/05.04.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Общински експертен съвет на преписка за попълване на НУПИ в махала „Коларци”,с.Ковачевци, община Ковачевци, с възложител:Бойко Стойнев и Петър Петров.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№8/05.04.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Общински експертен съвет на преписка за попълване на имот нов пл.№ 235 и сградите в него, с.Егълница, община Ковачевци, с възложител: Вергиния Христова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци