Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

11/08.04.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява, че е изработено попълване на кадастрален план на с.Ковачевци, с границите на неурегулирано дворно в махала „Калайджийска”, ПИ 2, община Ковачевци, с възложител: н-ци на Любомир Кръстев.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изготвеното изменение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци