Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

12/10.04.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява, че е изработен геодезически план за поземлен имот и сградите в него в махала „Поляна”, с.Косача , община Ковачевци, с възложител: Данчо Димитров.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изготвеното изменение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци