Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

№15/18.04.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява, че е изработен ПУП – ПЗ за промяна предназначението на имот пл.№5 от к.р. 974 по ПНИ на с.Ковачевци, община Ковачевци, с възложител: „Пчелина”2011.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изготвеното изменение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№14/18.04.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява, че е изработенo изменение на кадастрален план – обединение на поземлени имоти №17, 18 и 19, м. „Калайджийска”, с.Ковачевци, община Ковачевци, с възложител: Милена Върбановски.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изготвеното изменение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци