Обяви »

 

О Б Я В А

 

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед № РД -136/03.05.2019 год.

 

О Б Я В Я В А М:

           Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните недвижими имоти – частна общинска собственост:

№ по ред Обект Площ /кв.м. Начална тръжна цена без  ДДС /лв. Граници по скица:
  

1.

УПИ I кв.3 с. Лобош 

 

АОС № 674/19.03.2019г.

744 4 516.67 Изток: Край на регулация;Запад: Път 131-130-129;

Север: край на регулация;

Юг: УПИ II кв.3

  

2.

УПИ II кв.3 с. ЛобошАОС № 675/19.03.2019г. 629 3 816.67 Изток: Край на регулация;Запад: Път 131-130-129;

Север: УПИ I кв.3

Юг: УПИ III кв.3

  

3.

УПИ III кв.3 с. ЛобошАОС № 676/19.03.2019г. 578 3 508.33 Изток: Край на регулация;Запад: Път 130-129-128;

Север: УПИ II кв.3

Юг: УПИ IV кв.3

  

4.

 УПИ IV кв.3 с. ЛобошАОС № 677/19.03.2019г. 649 3 933.33 Изток: Край на регулация;Запад: Път 130-129-128;

Север: УПИ III кв.3

Юг: УПИ V кв.3

  

5.

УПИ V кв.3 с. ЛобошАОС № 678/19.03.2019г. 672 4 075.00 Изток: Край на регулация;Запад: Път 129-128;

Север: УПИ IV кв.3

Юг: УПИ VI кв.3

  

6.

УПИ VI кв.3 с. ЛобошАОС № 679/19.03.2019г. 626 3 800.00 Изток: Край на регулация;Запад: Път 128-127;

Север: УПИ V кв.3

Юг: УПИ VII кв.3

  

7.

УПИ VII кв.3 с. ЛобошАОС № 680/19.03.2019г. 640 3 883.33 Изток: Край на регулация;Запад: Път 128-127;

Север: УПИ VI кв.3

Юг: УПИ VIII кв.3

  

8.

УПИ VIII кв.3 с. ЛобошАОС № 681/19.03.2019г. 576 3 491.67 Изток: Край на регулация;Запад: Път 128-127;

Север: УПИ VII кв.3

Юг: УПИ IX кв.3

 

 

Публичният търг с тайно наддаване да се проведе на 07.06.2019 г. от :

10.00 часа- за обект по т.1

10.30 часа- за обект по т.2

11.00 часа- за обект по т.3

11.30 часа- за обект по т.4

13.00 часа- за обект по т.5

13.30 часа- за обект по т.6

14.00 часа-за обект по т.7

14.30 часа –за обект по т.8

 

в заседателната зала на Община Ковачевци.

Тръжна документация може да се закупи всеки работен ден до 16.00 часа на 06.06.

2019 г./включително/.

Цена на комплект тръжна документация в размер на 20.00 лева /двадесет лева/ без ДДС платима в касата на “ Местни данъци и такси “ в Община Ковачевци.

Депозит за участие в търга е в размер на 10% от  тръжната цена на имота, внесен в касата на Община Ковачевци до 16.00 часа на 06.06.2019 год.

Заявленията за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа на 06.06.2019 г. в деловодството на Община Ковачевци.

 

Телефон за контакти: 0889 74 75 79