Обяви »

П Р О Т О К О Л

 

от  проведено заседание на Комисия, назначена със  Заповед № РД – 129/23.04.2019 г. на Кмета на Община Ковачевци за  разпределяне на  мерите, пасищата и ливадите от общинския поземлен фонд, по реда на чл. 37 и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за отдаване за ползване под наем от местни животновъди

SKM_C25819050712391