Обяви »

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Общинска администрация  Ковачевци, на основание чл.91 от КТ, във връзка с чл.5, ал.2 от ЗУТ и чл.89 и 90 от КТ и Заповед № РД 147/10.05.2019г. на Кмета на Община Ковачевци

 

ОБЯВЯВА  КОНКУРС

за заемане по трудово правоотношение на длъжността

Главен архитект на Община  Ковачевци.

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1.Образование – висше с образователно-квалификационна степен „магистър”, в професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“, специалност „Архитектура“.

1.2. Придобита пълна проектантска правоспособност или да притежава необходимия стаж за придобиването й, съгласно чл.5, ал.2 от ЗУТ.

1.3. Професионален опит: минимум 3 години стаж, като предимство се счита придобит  в общинска администрация

1.4.  Да отговаря на изискванията  посочени в чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда

1.5. Специални знания и умения: компютърни умения,  работа с MS Windows, MS Word, MS Excel, софтуерни програми

1.6. Други изисквания:

-          да е дееспособен български гражданин;

-          да не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление;

-          да не е лишен по съдебен ред от правото да упражнява професия.

 

2. Кратко описание на длъжността

Длъжността е свързана с осъществяването на функции по ръководство, координиране и контролиране на дейностите по устройственото планиране, проектирането и строителството на територията на общината; координиране и контролиране на дейностите  в общинската администрация за изпълнение на функциите и задачите по устройство на територията. Главният архитект издава административни актове, съобразно правомощията му, предоставени от ЗУТ и подзаконовата нормативна уредба.

 

3. Начин на провеждане на конкурса.

Конкурсът ще се проведе на три етапа:

3.1. Допускане по документи.

Конкурсна комисия ще извърши проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания, като до втория етап на конкурса ще бъдат допуснати кандидатите, които отговарят на поставените изисквания и са представили всички изискуеми документи.

Допуснатите до конкурса кандидати ще бъдат уведомени писмено чрез e-mail за часа и мястото за провеждане на втория етап на конкурса – защита на концепцията.

Информират се и недопуснатите кандидати, с мотивите за това. В 7 (седем) дневен срок те могат да направят възражение пред кмета на общината.

3.2. Защита на концепция за стратегическо управление на тема „МЯСТО И РОЛЯ НА ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ В КОНТЕКСТА НА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ”, която се представя в 5 (пет) екземпляра, подписани от кандидата на всяка страница, в затворен непрозрачен плик, в обем не повече от 10 (десет) страници.

3.3. Събеседване.

 

4. Необходими документи:

-          Заявление за участие в конкурса до кмета на община  Ковачевци – свободен текст;

-          Европейски формат на автобиография – CV;

-          Декларация  от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност и за липса на обстоятелствата по чл.107а от Кодекса на труда

-          Копие от документ за завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен;

-          Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

-          Копие на удостоверение за пълна проектантска правоспособност или документ, доказващ притежаването на необходимия стаж за придобиването й;

-     Копия на документи за допълнителни квалификации – при наличие на такива.

ü  Документите, издадени в чужбина, се представят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

 

5. Място на подаване на документите.

Кандидатите за участие в конкурса подават документите си в Деловодството на Община  Ковачевци, 2450 село Ковачевци, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа. Краен срок за подаване на документите – 1 (един) месец от публикуването на обявата за конкурса във в.„Съперник- 1 (един) месец от публикуването на обявата за конкурса и на сайта на Интегрираната информационна система на държавната администрация. При подаване на документите, кандидатите получават копие на длъжностна характеристика.

 

За допълнителна информация: тел.0889995954- Ива  Борисова- Вр. ИД Секретар на Община  Ковачевци.

 

 

Васил Станимиров

Кмет на Община Ковачевци