Обяви »

О Б Я В А

 

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед № РД -151/13.05.2019г.

 

О Б Я В Я В А М:

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот – частна общинска собственост:

 

1. УПИ VІІІ  кв. 39-за социални дейности, с площ 3 131 кв.м. по плана на с.Сирищник с  граници по скица

ИЗТОК: УПИ VІ  ; ЗАПАД: УПИ IX;

СЕВЕР:  Път 211-212; ЮГ: УПИ VII- за общ. дейности,

 

с  начална цена 24 270 лева с вкл.  ДДС или 20 225 лв. без ДДС

 

 

Публичният търг с тайно наддаване да се проведе на 17.06.2019 г. от 11.30 часа в заседателната зала на Община Ковачевци.

Тръжна документация може да се закупи всеки работен ден до 16.00 часа на 14.06.2019 г./включително/.

Цена на комплект тръжна документация в размер на 20.00 лева /двадесет лева/ без ДДС платима в касата на “ Местни данъци и такси “ в Община Ковачевци.

Депозит за участие в търга е в размер на 10% от  тръжната цена на имота, внесен в касата на Община Ковачевци до 16.00 часа на 14.06.2019 год.

Заявленията за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа на 14.06.2019 г. в деловодството на Община Ковачевци.

 

Телефон за контакти: 0889 74 75 79

УПИ 8 кв.39 сирищник

 

 

 

 

О Б Я В А

 

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед № РД -152/13.05.2019г.

 

О Б Я В Я В А М:

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот – частна общинска собственост:

1. Поземлен имот ПИ 25 к.р. 52 м.”Царски рид”- имот по параграф §4 ЗСПЗЗ, с площ 430 кв.м. с. Лобош с граници по скица:

 

ИЗТОК: Път

ЗАПАД: ПИ  2 и ПИ 5, к.р. 52

СЕВЕР: ПИ  8 к.р. 52

ЮГ: ПИ 7 к.р. 52

 

 

С начална тръжна цена 2 608.33 /две хиляди шестотин и осем лева и тридесет и три ст./, която е стойността на земята.

 

Публичният търг с тайно наддаване да се проведе на 17.06.2019 г. от 10.30 часа в заседателната зала на Община Ковачевци.

Тръжна документация може да се закупи всеки работен ден до 16.00 часа на 14.06.2019 г./включително/.

Цена на комплект тръжна документация в размер на 20.00 лева /двадесет лева/ без ДДС платима в касата на “ Местни данъци и такси “ в Община Ковачевци.

Депозит за участие в търга е в размер на 10% от  тръжната цена на имота, внесен в касата на Община Ковачевци до 16.00 часа на 14.06.2019 год.

Заявленията за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа на 14.06.2019 г. в деловодството на Община Ковачевци.

 

Телефон за контакти: 0889 74 75 79

ПИ 25 к.р. 52 лобош