Обяви »

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7,  АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ПРОЕКТ ЗА:

Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 година, както следва:

1.В ЧАСТ ІІ “Прогноза за очакваните  приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост” се променя както следва:

 

Буква “Б” От разпореждане с имоти –общинска собственост

Точка 2. Продажба на земя – 112 440 лева се прибавя сумата 6 173 лева и сумата става

118 613 лв.

Всичко от разпореждане с имоти- общинска собственост  /т.1,2,3,4/ става 143 053 лв.

ВСИЧКО ПРИХОДИ буква “А” и буква “Б“ става 190 053 лева

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

Точка 2.За оценки от независим оценител към 3 000 лева се прибавят 100 лева и за оценки става 3 100 лева

Точка 3. За обявления  към сумата 3 000 лв. се добавя 100 лв. и за обявления става        3 100 лв.

или НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ “ОБШО” става 9 200 лева.

2. В ЧАСТ ІІІ. “ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА”   както следва:

В БУКВА “Б”- “Имоти, които Община Ковачевци има намерение да продаде по ЗОС”, сe  променя  по следния начин:

Нова точка 17:

 

17. УПИ XIII - 234 кв.18 с.Косача

ОБЯВЛЕНИЕ ПРОМЯНА ПРОГРАМА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 5 2019g. .