Обяви »

З А П О В Е Д

№. РД- 166/16.05. 2019 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА,  чл. 53,ал. 1от ЗКИР, чл.129, ал.2 от ЗУТ и т.2 от Протокол № 4/09.05.2019г. на Общински експертен съвет по устройство на територията

О Д О Б Р Я В А М:

 

 Проект за подробен устройствен план ПУП – план за застрояване за промяна предназначението на имот пл.номер 5 от к.р. 974 по ПНИ на с.Ковачевци, община Ковачевци.

С проекта се предвижда  промяна на предназначението на земеделски имот с пл.номер 5 от к.р. 974 по ПНИ на с.Ковачевци, община Ковачевци.

Проектът е в съответствие със ЗУТ и според изискванията на Наредба 8 на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените планове.

С проекта за изменение на ПУП – ПЗ се регламентира устройствена зона тип „Жилищна зона – малкоетажно застрояване”. Достъп до ПИ 974005 ще се осъществява от северната част на имота по съществуващ път.

В графичната част са указани:

-          Плътност на застрояване – от 20-60 %;

-          Интензивност на застрояване – от 0,5- 1,2;

-          Озеленена площ – от 40-60 %;

-          Максимална височина на сградите – до 10 м. /3 ет./;

-          Разположение на сградите – свободно застрояване.

Ограничителните линии на застрояване са съобразени с изискванията на чл. 35 от ЗУТ.

Настоящата заповед подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на съобщаването й пред Административен съд гр. Перник по реда на АЗ

ЗАПОВЕД