Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

№17/17.05.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява, че е изготвено Становище №7/16.05.2019г. за допускане изработване на ПУП-ПРЗ на нови УПИ XXV-680, XXVI-680, XXVII-680, XXVIII-680, XXIX-680, XXX-680, XXXI-680, кв.49 и улица-тупик О.Т.268м-О.Т.268н-О.Т.268о      община Ковачевци, с възложител: „Аматица” АД.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци

обявление-17-за-Изработване-на-пуп-становище