Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

№18/20.05.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Общински експертен съвет на преписка за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ VII-241, кв.19-обособяване на нови УПИ XXII-315 и УПИ VII-241, кв.19 по регулационния план на с.Калище, община Ковачевци, с възложители: Румен Георгиев и Стефан Георгиев.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изготвеното изменение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци

обявление-18