Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

№19/20.05.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява разглеждане на Общински експертен съвет на преписка за изменение на кадастрален план на мест. „Погледец”, с.Калище (нови пл. номера 2 и 3), община Ковачевци, с възложител: Васил Кряков.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изготвеното изменение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци

обявление-19