Обяви »

 

 

 

З А П О В Е Д

№РД186/31.05.2019г

 

Във връзка със Становище на Главния архитект на Община Ковачевци с №9/23.05.2019г. и на основание чл. 124а, ал.2 от ЗУТ,

След като се запознах с внесените по преписката документи за исканото изменение намирам искането за

 

РАЗРЕШАВАМ:

 

            Да се изработи проект изменение за ПУП (подробен устройствен план) – План за регулация  и План за застрояване на улица с ОТ 130, 131, 135, 138 и част от кв.2, 3, 5 и 35 по регулационния план на с.Лобош, Община Ковачевци.

Проектът касае промяна на улица ОТ 135 – ОТ 138 – ОТ 139 между кв.5 и кв. 35 и улица ОТ 129- ОТ 130 – ОТ 131 между кв. 2 и кв.3 и обособяване на нови УПИ №  І, ІІ-.409 и ІІІ в нов кв. 35 от съществуващи УПИ № І,ІІ,ІІІ и ІV от кв. 35 ; нови УПИ № ІІ,ІІІ и ІV в нов кв. 5 от съществуващи УПИ № ІІ,ІІІ и ІV от кв. 5; нови УПИ № І-410 и ІІ в нов кв. 3 от съществуващите УПИ № І, ІІ и ІІІ от кв. 3, по регулационния план на с.Лобош, Община Ковачевци.

С мотивираното предложение за ПУП – ПЗ се регламентира устройствена зона тип „Жилищна зона с преобладаващо застрояване с малка височина” и устройствени показатели:

-                     Плътност на застрояване – мах.40 %;

-                     Интензивност на застрояване – от 1.2;

-                     Озеленена площ от – min. 60%;

-                     Максимална височина на сградите – до 10м. /3ет./;

-                     Разположение на сградите – свободно застрояване;

Проектът предвижда корекция на улица:

-                     ОТ 135 – ОТ 138 – ОТ 139, с ширина 8.9 и нова дължина 107.93 м.

-                      ОТ 129 – ОТ 130 – ОТ 131, със запазваща се ширина 9.0 и нова дължина 84.46 м.

Проектът за изменение за ПУП (подробен устройствен план) – План за регулация  и План за застрояване, след изработване да се внесе за процедиране в община Ковачевци със заявление, подписано от всички собственици на засегнатите имоти по чл. 131, ал. 1 и 2 от ЗУТ и съгласно чл. 134, ал. 6 от ЗУТ като се приложат съществуващите документи за собственост.

Проектът следва да се изготви съгласно изискванията на Наредба №8/14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, ЗУТ и Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони във фаза окончателен проект.

Планът да бъде изготвен във фаза окончателен проект, в срок от 30 (тридесет) дни от датата на издаденото становище.

Заповед