Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

№22/07.06.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява, че е изработен ПУП – план застрояване за ПИ 22 по кадастралния план на с.Ковачевци, махала „Калайджийска” , община Ковачевци, с възложител: Милена Върбановски.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изготвеното изменение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци

обявление