Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

№24/20.06.2019 г.

 

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява, че е изготвено Становище №10/19.06.2019г. за допускане изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на кв. 26 а , с.Калище, община Ковачевци и Заповед №РД-218/19.06.2019г. на Кмета на Община Ковачевци, с възложител:.Община Ковачевци, съгласно чл.124 б, ал.2 от ЗУТ.

 

 

 

                                                                                                           Община Ковачевци

Заповед