Обяви »

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжност ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

 

Комисия по допускане на кандидатите до конкурса, назначена със Заповед № РД-214/17.06.2019 г. на кмета на община   Ковачевци реши:

І. Допускат се до конкурс следните кандидати:

1. арх.Пламен Болдов

2. арх. Гергана Белева

3. арх. Асен Костакиев

 

 

Посочените кандидати следва да се явят на защита на писмената концепция на тема „МЯСТО И РОЛЯ НА ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ В КОНТЕКСТА НА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ“.

Концепциите на кандидатите да бъдат представени  запечатани, в непрозрачен плик на  26.06.2019г. до 10.30 часа.

            

Кандидатите трябва да се явят на 26.06.2019г. (сряда) от 10.30  часа в заседателната зала на общинската администрация за защита на концепцията и провеждане на интервю.

ІІ. Няма недопуснати кандидати.

 

 

ИВО СИМЕОНОВ….(п)…..

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжност ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

 

Комисия по допускане на кандидатите до конкурса, назначена със Заповед № РД-214/17.06.2019 г. на кмета на община   Ковачевци реши:

І. Допускат се до конкурс следните кандидати:

1. арх.Пламен Болдов

2. арх. Гергана Белева

3. арх. Асен Костакиев

 

 

Посочените кандидати следва да се явят на защита на писмената концепция на тема „МЯСТО И РОЛЯ НА ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ В КОНТЕКСТА НА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ“.

Концепциите на кандидатите да бъдат представени  запечатани, в непрозрачен плик на  26.06.2019г. до 10.30 часа.

Кандидатите трябва да се явят на 26.06.2019г. (сряда) от 10.30  часа в заседателната зала на общинската администрация за защита на концепцията и провеждане на интервю.

ІІ. Няма недопуснати кандидати.

 

 

ИВО СИМЕОНОВ….(п)…..

Председател на комисията по допускане

на кандидатите до конкурса

18.06.2019г.

Председател на комисията по допускане

на кандидатите до конкурса

18.06.2019г.

Списък с допуснати кандидати