Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

№25/27.06.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява, че е изработено попълване на кадастрален план на с.Ракиловци с неурегулирано, застроено дворно място ПИ1 , махала „Гьорева”, Община Ковачевци, с възложител: Н-ци на Иван Е.Павлов.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изготвеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци