Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

№26/27.06.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява, че е изработено попълване на имот нов планоснимачен номер 3 и съществуващите в него сгради по кадастралния план на с.Егълница, махала „Станчева”, Община Ковачевци, с възложител: Александър С.Кюркчийски.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изготвеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци