Обяви »

         ЗАПОВЕД

     №РД225/28.06.2019 г.

           с.Ковачевци

    На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, чл.4 ал. 4 от Наредба № 8121з- 968/10.12.2019 год. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, писмо с рег.№116700-167/11.04.2019 год. на началника на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“- Перник и писмо с рег.№ПБЗН-03-2978/25.06.2019г. на Директор на областна дирекция“Земеделиие“- Перник

                                                                                                                                                                                          

      ОБЯВЯВАМ:

Настъпването на етап „Восъчна зрялост“ на посевите от зърнено-житни култури на територията на община Ковачевци. Посевите от житни култури се считат за пожароопасни след настъпването на етап „Восъчна зрялост“

Определям мерки за осигуряване на пожарната безопасност по време на кампанията по прибиране на реколтата от зърнено- житни култури на територията на община Ковачевци.

Заповед № РД225/28.06.2019 г.