Обяви »

 

                                                                                                                                                       

З А П О В Е Д

№РД 232/12.07.2019 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА,  чл. 53,ал. 1от ЗКИР, чл.129, ал.2 от ЗУТ и т. 4 от Протокол № 5/11.07.2019г. на Общински експертен съвет по устройство на територията

О Д О Б Р Я В А М:

 

 Проект за ПУП – план за застрояване за ПИ 22 по кадастралния план на с.Ковачевци., мах. „Калайджийска”, Община Ковачевци, област Перник.

Проектът е в съответствие със ЗУТ и според изискванията на Наредба 8 на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените планове.

С проекта за изменение на ПУП – ПЗ се регламентира устройствена зона тип „Жилищна зона – малкоетажно застрояване”. Достъпът до ПИ 22 ще се осъществява от източната част на имота по съществуващ път. С устройствени показатели:

-          Плътност на застрояване – мах. 60%;

-          Интензивност на застрояване – от 1.2;

-          Озеленена площ – мин. 40 %;

-          Максимална височина на сградите – до 10 м. /3 ет./;

-          Разположение на сградите – свободно застрояване.

Ограничителните линии на застрояване са съобразени с изискванията на чл.35 от ЗУТ.

Настоящата заповед подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на съобщаването й пред Административен съд гр. Перник по реда на АПК.

 

 

 

 

С уважение:

 

………………………

Иво Симеонов

ВРИД Кмет на Община Ковачевци

/Оправомощен съгласно Решение №418  на Общински съвет Ковачевци/

 SKM_C25819071511400

 

 

 

О Б Я В А

 

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед № РД -236/15.07.2019г.

 

О Б Я В Я В А М:

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот – частна общинска собственост:

 

1. УПИ XІІІ-234  кв. 18 с площ 900 кв.м. по плана на с.Косача с  граници по скица:

ИЗТОК: Път 90-91; УПИ XIV-233  кв.18

ЗАПАД: Край на регулация; УПИ XII-235 кв.18

СЕВЕР: Край на регулация; УПИ XIV-233 кв.18

ЮГ: Път 91-92; УПИ XII-235 кв.18

 

с  начална цена 6 173 /шест хиляди сто седемдесет и три лева/ без ДДС

 

Публичният търг с тайно наддаване да се проведе на 19.08.2019 г. от 10.30 часа в заседателната зала на Община Ковачевци.

Тръжна документация може да се закупи всеки работен ден до 16.00 часа на 16.08.2019 г./включително/.

Цена на комплект тръжна документация в размер на 20.00 лева /двадесет лева/ без ДДС платима в касата на “ Местни данъци и такси “ в Община Ковачевци.

Депозит за участие в търга е в размер на 10% от  тръжната цена на имота, внесен в касата на Община Ковачевци до 16.00 часа на 16.08.2019 год.

Заявленията за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа на 16.08.2019 г. в деловодството на Община Ковачевци.

 

Телефон за контакти: 0889 74 75 79

 

SKM_C25819071511400