Обяви »

З А П О В Е Д

№РД 239/17.07. 2019 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА,  чл. 53,ал. 1от ЗКИР, чл.129, ал.2 от ЗУТ и т. 10 от Протокол № 5/11.07.2019г. на Общински експертен съвет по устройство на територията

О Д О Б Р Я В А М:

 

 Проект за изменение на ПУП (подробен устройствен план) – план за застрояване  и регулация в обхвата на кв. 26а, с.Калище, Община Ковачевци, област Перник.

Проектът е в съответствие със ЗУТ и според изискванията на Наредба 8 на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените планове.

Проектът изменя улично-регулационните линии от югоизток като не са проектирани нови осови точки и не се обособяват нови квартали.

Изменението на дворищно регулационните граници кв.26а се изменят границите на следните УПИ, както следва:

УПИ I-122 с площ 1194 кв.м. и площ след изменението 1301 кв.м.;

УПИ II – за обсл.дейност се заличва;

УПИ III – за обсл. Дейност с площ 239 кв.м. и площ след изменението 481 кв.м.

С проекта за изменение на ПУП – ПЗ се регламентира устройствена зона тип „Жилищна зона – малкоетажно застрояване”. С устройствени показатели:

-          Плътност на застрояване – 40% –  60%;

-          Интензивност на застрояване – 0.5 – 1.2;

-          Озеленена площ – мин. 40 % – 60%;

-          Максимална височина на сградите – до 10 м. /3 ет./;

-          Разположение на сградите – свободно застрояване.

Ограничителните линии на застрояване са съобразени с изискванията на чл.35 от ЗУТ.

Настоящата заповед подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на съобщаването й пред Административен съд гр. Перник по реда на АПК.

 

 

 

 

 

С уважение:

 

………………………

Иво Симеонов

ВРИД Кмет на Община Ковачевци

/Оправомощен съгласно Решение №418  на Общински съвет Ковачевци/

 

СМ                           

SKM_C25819071808530