Обяви »

 

З А П О В Е Д

№РД240/17.07. 2019 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА,  чл. 53,ал. 1от ЗКИР, чл.129, ал.2 от ЗУТ и т. 3 от Протокол № 5/11.07.2019г. на Общински експертен съвет по устройство на територията

О Д О Б Р Я В А М:

 

 Проект за изменение на ПУП (подробен устройствен план) – план за застрояване  и регулация в обхвата на УПИ VII-241, кв.19 – обособяване на нови УПИ XXII-315 и VII-241 , кв.19, с.Калище, Община Ковачевци, област Перник.

Проектът е в съответствие със ЗУТ и според изискванията на Наредба 8 на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените планове.

С проекта не се предвижда обособяване на нов квартал и обособяване на нови улици. Обособяват се нови УПИ XXII-315 и VII-241 , кв.19, с.Калище, Община Ковачевци.

Новообразуваните УПИ разделят УПИ VII – 241, кв.19 на две равни части, граничат с улица О.Т.49 – О.Т.52 – О.Т.53 и са с площи и лице, както следва:

-          УПИ XXII – 315 с площ 688 кв.м. и лице 16м;

-          УПИ XXIII-241 с площ 688 кв.м. и лице 16м.

С проекта за изменение на ПУП – ПРЗ се регламентира устройствена зона тип „Жилищна зона с преобладаващо застрояване с малка височина”. С устройствени показатели:

-          Плътност на застрояване – max. 40% ;

-          Интензивност на застрояване – 1.2;

-          Озеленена площ – мин.  60%;

-          Максимална височина на сградите – до 10 м. /3 ет./;

-          Разположение на сградите – свободно застрояване.

Ограничителните линии на застрояване са съобразени с изискванията на чл.35 от ЗУТ.

Настоящата заповед подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на съобщаването й пред Административен съд гр. Перник по реда на АПК.

 

 

 

 

С уважение:

 

………………………

Иво Симеонов

ВРИД Кмет на Община Ковачевци

/Оправомощен съгласно Решение №418  на Общински съвет Ковачевци/

SKM_C25819071809200