Обяви »

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№29/22.07.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява, че е изработено попълване на имот с нов пл.номер 4 и попадащата в него двуетажна  масивна жилищна сграда по кадастралния и регулационен план на с.Егълница, махала „Попова”, Община Ковачевци, с възложители: Томи Ставрев и Василка Томерова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изготвеното изменение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци