Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

№30/31.07.2019 г.

 Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява, че е изработенопопълване на имот нов планоснимачен номер 2 и съществуващата в него сграда по кадастралния план на с.Ковачевци, махала „Джоманска”, Община Ковачевци, с възложител: Маргарита К.Миладинова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изготвеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                ОбщинаКовачевци

обявление-30