Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

№33/16.08.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработено попълване на кадастрален план с имот №1, с.Слатино, община Ковачевци, с възложител: Росица Йорданова Димитрова, Даниел Йорданов Рангелов, Цецка Ст. Младенова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното предложение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци