Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

№34/16.08.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработено попълване на кадастрален план с имоти с нови планоснимачни номера 5, 6 и 7 и съществуващите в тях сгради в с.Егълница, махала „Лятова”, Община Ковачевци, с възложители: Фиданка П. Георгиева и Първан Г. Лятов.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изготвеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци