Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

№35/16.08.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработен помощен план за ПИ 425 и ПИ 426 по кадастралния план на с.Калище, Община Ковачевци, с възложител: Павлинка С.Алексова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработения помощен план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци