Обяви »


З А П О В Е Д

№271/27.08.2019 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА,  чл. 53,ал. 1от ЗКИР, чл.129, ал.2 от ЗУТ и т. 1 от Протокол № 6/22.08.2019г. на Общински експертен съвет по устройство на територията, Становище №7 от 16.05.2019г., издадено от Гл.архитект на Община Ковачевци

О Д О Б Р Я В А М:

Изменение на ПУП (подробен устройствен план) – План за регулация на с.Ковачевци, община Ковачевци за нови УПИ XXV-680, XXVI-680, XXVII-680, XXVIII-680, XXIX-680, XXX-680, XXXI-680, кв.49 и улица-тупик О.Т.268м-О.Т.268н – О.Т.268о-О.Т.268п  по регулационния план на с.Ковачевци, Община Ковачевци.

Изменението касае УПИ III-680 “Завод за сигнална апаратура”, кв. 49 по действащия регулационен план на с.Ковачевци, като се разделя на 7 бр. нови УПИ.

Проектът е в съответствие със ЗУТ и според изискванията на Наредба 8 на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените планове.

С проекта не се предвижда обособяване на нов квартал.

Новообразуваните УПИ разделят УПИ III-680 „Завод за сигнална апаратура”, кв.49 с площи, както следва:

-          XXV-680 с площ 2542 кв.м.;

-          XXVI-680 с площ 2542 кв.м.;

-          XXVII-680 с площ 2542 кв.м.;

-          XXVIII-680 с площ 2722 кв.м.;

-          XXIX-680 с площ 1687 кв.м.;

-          XXX-680 с площ 4223 кв.м.;

С проекта за изменение на ПУП – ПЗ се регламентира устройствена зона тип „Производствена – ПП”, с устройствени показатели:

-          Плътност на застрояване – мах. 50-80 %;

-          Интензивност на застрояване – от 1,0-1.2;

-          Озеленена площ – 20-40 %;

-          Максимална височина на сградите – до 10 м. /3 ет./;

-          Разположение на сградите – свободно застрояване.

Ограничителните линии на застрояване са съобразени с изискванията на чл.35 от ЗУТ.

Настоящата заповед подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на съобщаването й пред Административен съд гр. Перник по реда на АПК.

 

 

С уважение:

 

………………………

Васил Станимиров

Кмет на Община Ковачевци

SKM_C25819082713250(1)

SKM_C25819082713211(1)