Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

№37/03.09.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработено попълване на кадастрален план за имот нов планоснимачен номер 3 по кадастралния план на с.Ковачевци, махала „Весина”, Община Ковачевци, с възложители: Калоян Б.Михалков и Веска Ст. Михалкова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци