Обяви »


                                                                                                                                                       

 

 

О Б Я В А

 

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед № РД -300/24.09.2019 год.

 

О Б Я В Я В А М:

           Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот – частна общинска собственост:

  1. Урегулиран поземлен имот с площ 3000 кв.м. съставляващ парцел VІ кв.39 по плана на с.Сирищник ведно с училищна сграда- монолитна с РЗП -2106 кв.м. с  граници по скица:

ИЗТОК: улица;

ЗАПАД: УПИ VIII;

СЕВЕР:  Улица и зелени площи ;

ЮГ: УПИ VII-1120,

 

С начална тръжна цена 125 410 лева без ДДС.

 

Публичният търг с тайно наддаване да се проведе на 29.10.2019 г. от 10.30 часа в заседателната зала на Община Ковачевци.

Тръжна документация може да се закупи всеки работен ден до 16.00 часа на 28.10.

2019 г./включително/.

Цена на комплект тръжна документация в размер на 20.00 лева /двадесет лева/ без ДДС платима в касата на “ Местни данъци и такси “ в Община Ковачевци.

Депозит за участие в търга е в размер на 10% от  тръжната цена на имота, внесен в касата на Община Ковачевци до 16.00 часа на 28.10.2019 год.

Заявленията за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа на 28.10.2019 г. в деловодството на Община Ковачевци.

 

Телефон за контакти: 0889 74 75 79

tyrg-1