Обяви »

 

                                                                                Община Ковачевци

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 39/30.09.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработено попълване на кадастрален пла на с.Егълница, неурегулирано дворно място ПИ 1, махала „Стефанова”, с възложител: Н-ци на Стоян Стоянов.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното попълване на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 38/30.09.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява инвестиционно предложение за “Сграда за принудително клане, съхранение на сурово мляко и санитарен възел в имот с №091011, в земл. с. Ковача, Община Ковачевци, област Перник”, с възложител: Мирослав Захариев.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното предложение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.