Обяви »

 

Обявление в ДВ/брой 80 от 11.10.2019 г.

Във връзка със стартирала процедура по изработването на помощен план и план на новообразуваните имоти за земи, посочени в §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, Ви уведомявам

че на основание чл. 18б, ал. 2, чл. 18г, ал. 1 и чл. 18д, ал. 4, 5 и 6 от ППЗСПЗЗ, в днешния брой на „Държавен вестник“ са публикувани уведомления на трите общински служби по земеделие.

Държавен вестник