Обяви »

 

О Б Я В А

 

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед № РД -317/15.10.2019г.

 

О Б Я В Я В А М:

           Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 г. на следният недвижим имот – частна общинска собственост:

 

1. Поземлен имот с. Лобош, местност “Пухла ” с номер № 006027- пасище, мера, девета категория  с площ 2.804 дка с граници по скица:

ИЗТОК: ПИ 000075;

ЗАПАД: ПИ 006028;

СЕВЕР: ПИ 006028;

ЮГ: ПИ 006019; ПИ 006020;

 

С начална тръжна цена в размер на 61.68 /шестдесет и един лева и шестдесет и осем ст. лева/ за година, която е стойността на земята.

 

 

 

Публичният търг с тайно наддаване да се проведе на 19.11.2019 г. от 10.30 часа в заседателната зала на Община Ковачевци.

Тръжна документация може да се закупи всеки работен ден до 16.00 часа на 18.11.2019г./включително/.

Цена на комплект тръжна документация в размер на 20.00 лева /двадесет лева/ без ДДС платима в касата на “ Местни данъци и такси “ в Община Ковачевци.

Депозит за участие в търга е в размер на 30% от  тръжната цена на имота, внесен в касата на Община Ковачевци до 16.00 часа на 18.11.2019 год.

Заявленията за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа на 18.11.2019 г. в деловодството на Община Ковачевци.

 

Телефон за контакти: 0889 74 75 79