Обяви »


З А П О В Е Д

№ 327/16.10.2019 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА,  чл. 53,ал. 1от ЗКИР, чл.129, ал.2 от ЗУТ и т.6 от Протокол № 8/04.10.2019г. на Общински експертен съвет по устройство на територията

О Д О Б Р Я В А М:

 

 Проект за подробен устройствен план ПУП – план за застрояване /ПЗ/  за ПИ №974003 по Параграф 4 на с.Ковачевци, община Ковачевци, област Перник за промяна предназначението на земеделска земя в земя за жилищно строителство.

С проекта се предвижда  промяна на предназначението на имот с номер 3 от к.р. 974, местност „Циганка” в землището на с.Ковачевци по ПНИ по параграф 4 от ПРЗ НА ЗСПЗЗ.

Проектът е в съответствие със ЗУТ и според изискванията на Наредба №7 на ПНУОВТУЗ и Наредба №8 на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените планове.

С проекта за изменение на ПУП – ПЗ се регламентира устройствена зона тип „Жилищна зона – малкоетажно застрояване”. Достъп до поземления имот ще се осъществява от североизточната част на имота по съществуващ път с ширина 4.5 м.

В графичната част са указани:

-          Плътност на застрояване – от 20-60 %;

-          Интензивност на застрояване – от 0,5- 1,2;

-          Озеленена площ – от 40-60 %;

-          Максимална височина на сградите – до 10 м. /3 ет./;

-          Разположение на сградите – свободно застрояване.

Ограничителните линии на застрояване са съобразени с изискванията на чл. 35 от ЗУТ.

Настоящата заповед подлежи на обжалване от заинтересованите лица в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на съобщаването й пред Административен съд гр. Перник по реда на АПК.

 

 

 

 

………………………

Инж. Любомир Цветков

ВРИД Кмет на Община Ковачевци

/Оправомощен със Заповед №РД-301/24.09.2019г./

СМ

Заповедта влиза в сила от: ………………….

Заповед

ПУП