Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

43/29.10.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработено изменение на кадастрален план – попълване на имот с нов пл. номер 1  и съществуващите в него сгради по кадастралния план на с.Сирищник, мах. „Йовина”, община Ковачевци, с възложител: Нада Миланова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното изменение на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци

обявление-43-за-2019г.