Обяви »

РЕШЕНИЕ № ПЕ-34-ПР/2019 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

За

 Инвестиционно намерение за „Закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди и битови отпадъци на територията на община Ковачевци, находящо се в поземлен имот №000434, земл. на с. Ковачевци, област Перник“

    Решение