Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

№46/11.11.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработено изменение на ПУП – ПР за улица с ОТ 136 – ОТ 139 и част от кв.5 и 35 по регулационния план на с.Лобош, Община Ковачевци; с Възложител: Емил Чучулков.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното изменение на ПУП и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци