Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

№47/14.11.2019 г.

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при Oбщина Ковачевци, обявява изработено изменение на кадастрален план проект за разделяне на поземлен имот 603 по кадастралния план на с.Ковачевци, Община Ковачевци, с възложител: Боян С. Лазов.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с изработеното изменение на кадастрален план и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Ковачевци.

 

 

 

                                                                                Община Ковачевци